YISHUN BRANCH

EVENTS: TCM Talk-Healthy Brain in the Healthy Body

2018年7月王亚珍医师在华社自助理事会位于丹绒加东总部主讲“健脑养生法”。

听众对于讲座内容,深感兴趣,纷纷主动发问,现场气氛良好。Share
0
Share
0
Share
0